Kvaliteet

AS B-plast visioon on pakkuda klientidele ja partneritele nende nõuetele vastava kvaliteediga tooteid, toota suuremaid ja tehnoloogiamahukamaid plastiktoooteid ning kasvatada pakutavate teenuste valikut.

AS B-plast missioon on tagada oma ettevõtte kasumlikkus ja töötajate rahulolu. Investeerida tehnoloogia parendamisse ja uute seadmete soetamisse, et vähendada inimtööjõu osakaalu.

Ettevõtte eesmärgiks on töötada looduskeskkonnale võimalikult vähest mõju avaldades. Plastijäätmed töötleme võimaluse korral ümber, ülejäänud jäätmed utiliseerime vastavalt kehtestatud korrale.

Toiduga kokkupuutuvate toodete tootmisoperatsioonid viime läbi kooskõlas heade tootmistavade üldiste eeskirjadega (EÜ määrus nr 2023/2006).