Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

AS B-plast visioon on pakkuda klientidele ja partneritele nende nõuetele vastava kvaliteediga tooteid, toota suuremaid ja tehnoloogiamahukamaid plasttoooteid ning kasvatada pakutavate teenuste valikut.

AS B-plast missioon on tagada oma ettevõtte kasumlikkus ja töötajate rahulolu. Investeerida tehnoloogia parendamisse ja uute seadmete soetamisse, et vähendada inimtööjõu osakaalu.

Meie eesmärgiks on töötada looduskeskkonnale võimalikult vähest mõju avaldades. Plastijäätmed töötleme võimaluse korral ümber, ülejäänud jäätmed utiliseerime vastavalt kehtestatud korrale.

Kogu ettevõtte tegevus toimub vastavuses EU määruste ja regulatsioonidega.

Keskkonnalased eesmärgid:

  • Kasutame ainult meie tehnilistele nõudmistele vastavaid materjale ja eelistame keskkonnasõbralikke materjale
  • Kasutame pakendeid ja pakkematerjale võimaluse korral korduvalt
  • Uuendame kasutatavaid seadmeid, vahetades neid välja efektiivsemate vastu
  • Hoidume kahjustamast keskkonda tootmisest tuleva müra ja tolmuga
  • Tõstame töötajate keskkonnateadlikkust ning seoses sellega vähendame jäätmete hulka

Toiduga kokkupuutuvate toodete tootmisoperatsioonid viime läbi kooskõlas heade tootmistavade üldiste eeskirjadega (EÜ määrus nr 2023/2006).